Bytový správca Nové Zámky

Legislatíva

Bytové družstvo sa vo svojej činnosti riadi zákonmi Slovenskej republiky a Stanovami v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka.

Vyhláška 630/2005 Z.z.
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 1.1.2006

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 246/2005 strana 5594

Zákon 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

(aktualizované úplné znenie – stav k 1. 10. 2014)

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 22.8.1993
Účinnosť od: 1.4.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 50/1993 strana 830

Zákon 205/2014 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 1.7.2014
Účinnosť od: 1.10.2014

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 205/2014 strana 1593