Online manuál na čítanie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu.

Ako čítať ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu

Ročné vyúčtovanie sa javí na prvý pohľad zložité. Preto sme sa rozhodli našim klientom podať pomocnú ruku a pozrieť sa na vyúčtovanie spolu s  vami detailnejšie.

Jeho jednotlivé položky sme sa snažili zrozumiteľnejšie popísať v manuáli, ktorý máte k nahliadnutiu u zástupcov vášho bytového domu, alebo ho máte k dispozícii zdarma na stiahnutie priamo tu hneď pod týmto odstavcom. Manuál si stiahnete vo formáte PDF.

Predsa len, jednoduchšia orientácia vám ušetrí čas a zodpovie dôležité otázky. Vždy sa však môžete obrátiť aj na našich zamestnancov, ktorí vám radi poradia.

NZBD sa o vás stará celé generácie a poskytujeme vám hlavne VAŠE POHODLIE, POCITY POHODY A BEZPEČIA vo vašich domácnostiach. Ak ide o čokoľvek ohľadom vášho bytového domu, sme tu my z Novozámockého bytového družstva.

STIAHNUŤ MANUÁL V PDF

Reklamácia ročného vyúčtovania

Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií. Práve nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou.

Ak vlastník bytu neumožnil odpočet spotreby, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo neumožnil ich odčítanie či  neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ročné zúčtovanie môže majiteľ bytu reklamovať u správcu do 30 dní, teda do 30. júna. Ak však zistí problémy v staršom vyúčtovaní, môže reklamovať aj tie, a to do troch rokov od vyúčtovania. K reklamácii musí majiteľ bytu doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou a správcovská spoločnosť musí vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla).

Čo musíte preveriť v ročnom vyúčtovaní?

 • porovnanie zálohových platieb a skutočných nákladov za každú službu pre bytový dom,
 • vysvetlenie k spôsobu rozúčtovania jednotlivých energií a služieb,
 • osobomesiace evidované v zúčtovacom období,
 • prehľad celkových nákladov meraných energií a služieb za celý bytový dom  (počet merných jednotiek energií, cena za mernú jednotku energií, celkové náklady za jednotlivé služby, ktoré vstupovali do vyúčtovania),
 • rozpis stavov meračov a ich prehľad za uplynulé roky,
 • všetky platby vlastníka, ktoré boli prijaté na bankový účet domu,
 • výsledok vyúčtovania – celkový preplatok alebo celkový nedoplatok.

Čo môže byť príčinou vysokého nedoplatku

 • nízke zálohové platby,
 • výpočet náhradnej spotreby (pri neumožnení odpočtu, inštalácie meračov…),
 • zmeny v legislatíve alebo odsúhlasené vlastníkmi (zmena pomeru ZZ a SZ, zmena koeficientov nepriaznivej polohy miestnosti),
 • chyby pri manuálnych odpočtoch, prípadne pri spracovaní vyúčtovania,
 • plytvanie teplom a vodou,
 • dĺžka vykurovacej sezóny, studená zima,
 • zvýšený koeficient spotreby vody, ktorého príčinou môže byť únik vody alebo neoprávnený odber.

Prameň: ista