Úlohou vedenia družstevnej organizácie je vytvárať podmienky pre trvalý technický a ekonomický rozvoj celého družstva v súlade s dlhodobou koncepciou družstva, riadiť jednotlivé organizačné jednotky a prostredníctvom nich plniť úlohy.

Vedenie zodpovedá za činnosť družstva. Vedenie družstevnej organizácie vykonáva špecifické technické, ekonomické a prevádzkové činnosti, ktoré sú spoločné pre niektoré alebo všetky organizačné jednotky.

Riaditeľ BD: Peter Klobučník
Telefón: +421 (0) 35 / 6410 721
E-mail: klobucnik@nzbd.sk

Organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, vymenovaný a odvolávaný je Predstavenstvom, v súlade s § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka na základe výberového konania.

Riaditeľ družstva v postavení vedúceho organizácie plní povinnosti vedúceho zamestnanca podľa pracovno-právnych predpisov v súlade s § 9 a § 82 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je riaditeľ družstva oprávnený vystupovať v kolektívnych, pracovno-právnych vzťahoch, uzatvárať a podpisovať kolektívnu zmluvu v súlade s § 229 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce a pracovné zmluvy so zamestnancami družstva v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce.

Riaditeľ je oprávnený konať vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených v súlade s príslušnými právnymi predpismi Zhromaždeniu delegátov a Predstavenstvu družstva. V tejto súvislosti je riaditeľ oprávnený a v súlade s § 15 Obchodného zákonníka splnomocnený podpisovať všetky písomnosti a právne úkony súvisiace s organizovaním a riadením činnosti družstva, ku ktorým ho splnomocní P BD.

Právnik BD: Mgr. Andrea  Juríková
Telefón: +421 (0) 35 / 6410 716
E-mail: jurikova@nzbd.sk

Riadi a organizuje činnosť a rozvoj svojho úseku prostredníctvom referátu právneho, bytového a prevodov bytov do OV. Právnik družstva presadzuje, aby v činnosti organizácie boli uplatňované princípy zákonnosti, je právnym poradcom riaditeľa organizácie a orgánov družstva.

Organizačná štruktúra NZBD