Servis výťahov Nové Zámky

Výťahy / Servis

Zodpovednosť

Od roku 2013 sa staráme o viac ako 300 výťahov. Každý výťah pravidelne kontrolujeme, premazávame čistíme. Výťahy podrobujeme cyklickým revíziám odborne spôsobilého revízneho technika a tiež kontrolám zo strany Technickej inšpekcie.

Bdelosť

Pre prípady uviaznutia osôb majú naši technici nepretržitú 24 hodinovú pohotovosť.

Opravy a rekonštrukcie výťahov vlastnými technikmi.

Technické prehliadky a skúšky výťahov

V dnešnej dobe sa výťahy vyrábajú pod prísnou kontrolou a sú viazané mnohými bezpečnostnými predpismi zahŕňajúcimi inštaláciu, údržbu a inšpekciu. Výťahy patria medzi tzv. vyhradené zariadenia(zdvíhacie), na ktoré sa vzťahuje vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z.z., kde sú osobné výťahy zaradené do skupiny Ac1.

Priebeh kontrol a skúšok výťahov:

Opakovaná úradná skúška / 6 ročne,  vykonáva TISR

Odborná skúška / 3 ročne, vykonáva RT NZBD

Odborná prehliadka / 3 mesačne, vykonáva RT NZBD

Pravidelná prehliadka / 1 týždenne, vykonáva VT NZBD

Všetky rozhodnutia súvisiace s ďalším používaním výťahov sú zaznamenané do revíznej knihy. Po každej vykonanej revízii necháva výťahový technik kópiu správy u správcu bytového domu. V správe sa podrobne uvádzajú časti výťahu, ktoré boli kontrolované.

V prípade, že existuje oprávnené podozrenie ohľadom bezpečnosti výťahu, je potrebné okamžite kontaktovať správcu domu, ktorý má na starosti revízie a opravy. Následne servisný technik zablokuje výťah.