sprava panelakov nove zamky

Obnova budov nie je len módny trend, ale nevyhnutnosť, keďže bytový fond má v priemere 40 rokov!

Od roku 2011 sme zabezpečili finančné krytie na rekonštrukcie vašich domov v hodnote 8 544 761 EUR ( 257 miliónov Sk ). Vybavovaním financovania zo ŠFRB a nie bežnými komerčnými úvermi sme vlastníkom bytov ušetrili viac ako 1 280 000 EUR ( viac ako 38 miliónov Sk) len na úrokoch.

Program obnovy bytových domov.

Náš prepracovaný program rekonštrukcií bytových domov, rieši otázku životnosti bytových domov,  tepelných úspor, odstránenia systémových porúch panelových domov a balkónov, tepelno izolačných rekonštrukcií striech – od zadania projektu po odborné posúdenie a prevzatie stavby po jej ukončení.

Tlak na ceny menších rekonštrukcií.

Organizujeme výberové konania na dodávateľov akýchkoľvek rekonštrukcií a opráv už od hodnoty 660 EUR. Takto chránime vlastníkov pred predražením zákaziek a naopak, vytvárame tým tlak na zníženie cien zákaziek.

Transparentnosť výberových konaní.

Zabezpečujeme ju zverejňovaním výberových konaní v dostatočnom predstihu na našom webe – http://www.nzbd.sk/nzbd/ponukove-konania/, spolu s oslovovaním všetkých dodávateľských firiem z našej bohatej databázy. Výberové konania vždy prebiehajú  za účasti vlastníkov bytov, resp. zvolených domových komisií, o výbere firiem hlasujú všetci vlastníci bytov v danom dome. Pri väčších investičných projektoch  majú výberové konania dokonca 3 vyraďovacie kolá a o ich výsledku tiež hlasujú všetci vlastníci bytov v bytovom dome.

Dobré ceny.

Zverejňovaním všetkých cien v priebehu trojkolového výberového konania vytvárame silný tlak na ich znižovanie v rámci konkurenčného boja dodávateľských firiem. Okrem rôznych bonusov a benefitov tým dosahujeme zníženie cien spravidla o 5 až 7% oproti porovnateľným zákazkám v jednokolových výberových konaniach iných správcov.

Odbornosť.

Naši odborníci spolupracujú pri zadávaní projektov koplexných rekonštrukcií, posudzujú a analyzujú cenové ponuky vo výberových konaniach, spolupracujú pri náročnom procese podávania žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania.

Kontrola.

Každá obnova bytového domu je dvojstupňovo kontrolovaná nezávislým autorizovaným stavebným dozorom a stavebným technikom NZBD, pričom sa kontroluje medziiným správnosť použitých technológií, materiálov a technologických postupov na stavbe.

Nekompromisnosť.

Žiadna rekonštrukcia nieje dodávateľmi zaplatená, kým nie je úplne dokončená a protokolom odovzdaná bez nedorobkov a reklamácií.

Od roku 2011 sa nám podarilo komplexne alebo čiastočne revitalizovať 33 blokov ( 56 vchodov ) bytových domov.