Novozámocké bytové družstvo

Predstavenstvo bytového družstva

/1/Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré tieto stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.

/2/Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva s počtom členov 7.

/3/Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť. Za predstavenstvo navonok koná predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

/4/ Predstavenstvo zvoláva zhromaždenie delegátov a pripravuje jeho rokovanie.

/5/ Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.

/6/ Predstavenstvo volí zo svojich členov podpredsedu (podpredsedov). Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním môžu byť poverení aj ďalší členovia predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom.

/7/ Predstavenstvo najmä:
a) navrhuje a rozpracováva hlavné smery činnosti družstva, rozvoj podnikateľskej činnosti a všetkých foriem združovania, predkladá ich na schválenie zhromaždeniu delegátov a zapracováva ich do návrhov hospodárskych plánov družstva,
b) vymedzuje okruh pôsobnosti samospráv, ktoré sú uvedené v schválených Zásadách činnosti členských samospráv,
c) ruší uznesenia členských schôdzí a výborov samospráv, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, stanovami alebo záujmami družstva,
d) určuje výšku úhrady za užívanie bytu (nebytových priestorov) a za poskytované služby,
e) prerokováva hospodársky plán družstva a predkladá ho na schválenie zhromaždeniu delegátov,
f) prerokováva ročnú závierku, hodnotí výsledky činnosti družstva a predkladá ich zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu s návrhmi na použitie prebytku hospodárenia, prípadne zisku z podnikateľskej činnosti a spôsobu úhrady straty,
g) prerokováva správy kontrolnej komisie a správy o výsledkoch vonkajšej kontroly tých orgánov, ktoré majú na to oprávnenie zo zákona, schvaľuje a zabezpečuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
h) rozhoduje o prijatí za člena družstva,
i) rozhoduje o pridelení a zmenách bytov a nebytových priestorov,
j) určuje výšku a splatnosť zálohových členských podielov, prípadne zvýšenie stanovených záloh,
k) schvaľuje dohody o výmene bytov, o prenechaní bytu alebo jeho časti na dočasné užívanie, pričom prihliadne na vyjadrenie výboru členskej samosprávy,
l) rozhoduje o vylúčení člena z družstva a o vyradení člena z výstavby,
m) vydáva organizačný poriadok, vnútrodružstevné predpisy a Základné zásady pre činnosť členských samospráv, ako aj iné poriadky družstva,
n) rozhoduje o žiadosti o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia delegátov v rámci NZBD, resp. iných družstevných zväzov alebo záujmových organizácii,
o) deleguje zástupcov do záujmových združení, ktorých členom je družstvo,
p) menuje a odvoláva riaditeľa družstva, ktorého pôsobnosť vymedzuje organizačný poriadok družstva,
r) menuje a odvoláva riaditeľa družstevného podniku založeného bytovým družstvom.

/8/ Členovia alebo pracovníci družstva sú oprávnení v mene družstva robiť právne úkony potrebné na splnenie uložených pracovných úloh len vtedy, ak je to stanovené v organizačných predpisoch, alebo je to v hospodárskom styku obvyklé.

/9/ Predstavenstvo môže písomným splnomocnením poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické a právnické osoby.

Peter Klobučník
Predseda predstavenstva
Ing. Ľubica Juríková
Podpredseda predstavenstva

Členovia predstavenstva

Filip Cagáň
Ing. Ľubomír Mazur
Dalibor Mráz

Denis Gondžala
Ing. Gabriela Pintérová