ako usetrit na kureni

Digitalizácia pomerových meračov

V súčasnej dobe sa v rámci merania spotreby tepla a vody v jednotlivých bytoch bytových domov používa niekoľko druhov pomerových meračov tepla a vody. Používajú sa tri druhy pomerových meračov tepla: odparovacie, digitálne a rádiové. U vody sa používajú merače mechanické s fyzickým odpočtom merača. V rámci ročného vyúčtovania, ktoré je správca povinný vykonať, rozmanitosť druhu meračov spôsobuje vyššiu náročnosť na vykonávané odpočty meračov, a vyššiu možnosť chybovosti.

Do procesu vyúčtovania vstupuje niekoľko jednotlivých služieb a ich koordinácia si vyžaduje určitý časový priestor pre každú dodávanú službu. Ide o službu odpočtov meračov, vyúčtovanie dodávateľa pomerových meračov, vyúčtovanie dodávky vody a sumárne spracovanie ročného vyúčtovania správcom. Každá služba je osobitne spoplatňovaná a neraz sa stáva, že čiastočne sa služby prekrývajú v niektorých bodoch. Vyúčtovanie je vlastne proces, ktorý nám analyzuje spotrebu energií a ich rozvrh spotreby v bytovom dome.

Na základe tejto skutočnosti je zjavné, že počas priebehu spotreby energií nie je možná ich priebežná kontrola z hľadiska meraných veličín, a nie je možné jej vyhodnocovanie. NZBD má preto v záujme zmeniť pohľad na meranie spotreby tepla a vody, a posunúť ju do polohy vykonávania priebežnej kontroly jej spotreby. Z toho dôvodu má NZBD v záujme osloviť spoločnosti, ktoré sú schopné spolupracovať pri vytvorení služby manažmentu spotreby energií a vody.

Pôjde o zavedenie služby manažmentu spotreby energií, v ktorej bude zlúčená montáž meračov s priebežnou kontrolou spotreby, ktorá bude k dispozícii vo forme databázy, a bude  priebežne počas celého roka zbierať údaje o spotrebe jednotlivých energií a vody, a dáta budú k dispozícii správcovi na jej vyhodnocovanie v priebehu roka. Zavedená služba bude mať stanovený fixný mesačný náklad a bude zahŕňať všetky náklady na prevádzku a výmenu meračov, ich odpočet a ročné vyúčtovanie spotreby a spracovanie ročného vyúčtovania spotreby energií a vody.

Do jednotlivých bytových domov budú namontované merače, ktoré budú on-line vyhodnocovať a vysielať dáta o spotrebe na jednotlivých meračoch, a budú doručované do databázy správcu, kde budú príslušným softwarom vyhodnocované. Na základe týchto informácií bude možné sledovať výkyvy v spotrebe nad bežný rámec na jednotlivých meračoch, čo môže predísť nadmerným spotrebám energií a vody, alebo na základe priebežného merania spotreby identifikovať úniky vody na vodovodných ventiloch, ktoré môže správca nahlásiť vlastníkovi bytu, čím sa predíde možným škodám.

 

Výhody zavedenia služby:

  • Pravidelná mesačná platba za dodávku meračov a ich pravidelné denné odpočty
  • Možnosť vyhodnocovať spotrebu na dennej báze
  • Možnosť predísť únikom energií spôsobených poruchou technických zariadení
  • Vykonanie odpočtu spotreby bez vstupu do bytového domu
  • Zrýchlenie spracovania vyúčtovania
odpocty meracov cez iinternet