História NZBD

História družstevníctva

Zakladateľom a priekopníkom družstevníctva bol Samuel Jurkovič, ktorý šíril myšlienky družstevníctva na základe vtedajšej potreby riešenia ekonomických a sociálnych potrieb pre širokú časť obyvateľstva, ktorá sa v prvej polovici 19. storočia nachádzala v neudržateľnej sociálnej a ekonomickej situácii. Základ družstevníctva sa traduje vznikom prvého družstva na európskom kontinente dňa 9. februára 1845 pod názvom Gazdovský spolok v Sobotišti.

Prvé družstvá však nenašli pochopenie ani v myslení obyvateľstva, ale ani vo vtedajšom štátnom systéme, hoci riešili ekonomické a sociálne potreby širokej časti obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity, nezávisle od náboženských, ideologických a rasových rozdielov.
V týchto obdobiach začali vznikať aj bytové družstvá. K určitému oživeniu bytových družstiev dochádza až po skončení prvej svetovej vojny, ale väčšina bytových družstiev skôr ako začala stavať, zanikla. Poslaním týchto družstiev bola starostlivosť o zlepšenie bytových podmienok bývania najmä pre chudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Riadenie týchto družstiev bolo chaotické, živelné, ktoré odrážalo vtedajšiu situáciu spoločenských vzťahov v spoločnosti. Mnohokrát sa menila ich funkcia ale i poslanie a menili sa názory na ich opodstatnenosť.
Rozmach bytových družstiev na Slovensku sa viaže najmä k 50.-60. rokom dvadsiateho storočia, kedy si doba vyžiadala prudký rozvoj bytovej výstavby. Tento rozvoj podporovalo vtedajšie zriadenie štátu založenom na sociálnom základe.
Vznik nášho bytového družstva sa viaže k roku 1972, kedy sa uskutočnila zakladajúca členská schôdza I. OSBD a následne bolo schválené založenie I. bytového družstva v okrese Nové Zámky.

1972
Vznik Bytového družstva
Vznik Bytového družstva
2011
Štátny fond rozvoja a bývania
Prvé schválené žiadosti na ŠFRB ...
2012
Servis výťahov ...
Servis výťahov ...
2014
Montáž výťahov ...
Montáž výťahov ...
2015
NZBD v r. 2015 získalo certifikát z Registra solventných firiem a v r. 2014 AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.
NZBD v r. 2015 získalo certifikát z Registra solventných firiem a v r. 2014 AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.
2016
Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania
Eva Ottingerová, riaditeľka družstva v čase od 16.2.2016 do 07.04.2016 úspešne absolvovala akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu na Slovensku s odborným obsahom v nasledujúcej predmetovej skladbe : Profesionalizácia správy bytového fondu v kontexte štátnej bytovej politiky Právne aspekty správy bytových domov Administratívne zabezpečenie správy Základné odborné a technické znalosti správy Finančný manažment Sociálny manažment Manažment kvality Osvedčenie vydala : Akademia Istropolitana Nova so sídlom vo Svätom Jure Prostredná 47 / A Evidenčné číslo osvedčenia 016/2016