Mikulášska súťaž NZBD 2017

mikulasska sutaz bytove druzstvo
Novozámocké bytové družstavo
Mikulášska súťaž NZBD 2017

Pravidlá Mikulášskej súťaže zverejnené 4.12.2017.

Prekvapte svojich blízkych, potešte ich darčekom od Novozámockého bytového družstva.

Napíšte nám do komentára, ktorý z darčekov by ste od nás radi dostali a komu by ste ho radi venovali!

Súťaž končí 7.12.2017

Viac informácií o darčekových poukazoch získate na tel. číslach
– 0903 768 153

 

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.1          Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá
súťaže NOVOZÁMOCKÉ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO, družstvo Nové Zámky (ďalej len „Organizátor“)

1.2          Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže,
termín zverejnenia výhercu a pod.) oznámi organizátor na svojej
facebookovej stránke

1.3. Zapojením sa do súťaže súťažiacemu nevzniká žiadny záväzok voči
Organizátorovi.

II.  ZAMERANIE SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI

2.1  Súťaží sa o 3 ks darčekových predmetov ( 2 x biely keramický hrnček, 1 x nerezový termo hrnček, 1 x dážnik )

2.2  Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky
súťaže, vyžrebuje Organizátor jedného víťaza.

2.3  Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich
podmienok:

a)  zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a
staršia, a

b)  napíšte nám do komentára číslo darčeku ktorý by rád vyhral a komu by ho rád daroval.

III.  PRIEBEH HLASOVANIA A VYHODNOTENIE

3.1  Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.3
týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2  Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje
Organizátor štyroch víťazov.

3.4  Organizátor môže vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v
prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže
alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5  Víťaz bude zverejnený na Facebookovej stránke organizátora

3.6  Súťažiaci je povinný prevziať si cenu osobne v priestoroch organizátora –na ul. Nábrežná 22,   940 01 Nové Zámky, bližšie informácie o prevzatí ceny dostane víťaz v
súkromnej správe na FB).

IV.  CENY A OSTATNÉ USTANOVENIA

4.1  Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok
súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká
na ne právny nárok.

4.2  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu
skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž.
Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na FB
stránke organizátora. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok
súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3  Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4  Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania
súkromnou správou na jeho profile.

4.5  V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nezadá správne kontaktné
údaje, alebo si cenu nevyzdvihne na vyzvanie 7 dní od kontaktovania
cena prepadá ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

4.6  Cena je neprenosná

4.7  Výherca je povinný prevziať si cenu do 7 kalendárnych dní od
doby, keď bol v súvislosti s výhrou kontaktovaný organizátorom. V
prípade, že si výhru neprevezme v stanovenej lehote, výhra prepadá
ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu.

4.8  Platnosť výhry je do konca kalendárneho roka 2017.

4.9  Grafické alebo fotografické vyobrazenie cien v propagačných
materiáloch je ilustračné a nemusí sa zhodovať s realitou.

5.0 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci alebo ich rodinný
príslušníci!

V.  ORGANIZÁTOR A FACEBOOK

1.1    Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas, že si
uvedomuje, že spoločnosť Facebook nemá ani nebude mať v súvislosti s
touto súťažou voči nemu žiadne záväzky.

1.2  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená
spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

1.3  Účasť v súťaži nie je podmienená kliknutím na tlačidlo „Like“
(„Páči sa mi“) ani zdieľaním.

VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1  Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj
počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2  Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho
zo súťaže.

5.3  Do súťaže bude zaradený len jeden hlas od jedného súťažiaceho.
Duplicitné hlasy budú vymazané.

5.4  Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže vyjadruje, vyjadruje
svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.5  Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia
(meno víťaza) pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.