Novozámocké bytové družstvo - tradícia a istota už viac ako 40 rokov.

04.10.2016

NZBD v r. 2015 získalo certifikát z Registra solventných firiem a v r. 2014 AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Čítajte viac

Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku

03.08.2016

Imperial Solutions s.r.o. , v zmysle zmluvy o predaji nehnuteľného majetku navrhovateľa Novozámocké bytové družstvo.družstvo, sídlom Nábrežná 22, Nové Zámky, IČO: 34 122 711, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku.

Čítajte viac

OZNÁMENIE - Plánované odstavenie tepelných zdrojov

26.07.2016

Novozámocké bytové družstvo, družstvo oznamuje plánované odstavenie tepelných zdrojov od 8.8.2016 do 10.8.2016 (3 dni).

Čítajte viac

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

30.06.2016

Čítajte viac

OZNÁMENIE - Plánované odstavenie tepelných zdrojov

26.05.2016

Bytkomfort, s.r.o. oznamuje plánované odstavenie tepelných zdrojov od 8.8.2016 do 10.8.2016 (3 dni).

Čítajte viac

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

11.04.2016

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

Čítajte viac

Uznensenie predstavenstva družstva pre funkčné obdobie 2014-2019

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Inzerujte u nás